O nama

DM ZRIN

 

O NAMA
Polazeći od vizija, misija, ciljeva, prioriteta i mjera definiranih u Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020. i Strategiji razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 2020., kao ključnim županijskim dokumentima, osnovan je Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. Sisak. Radi se o prvoj  receptivnoj turističkoj agenciji na području ove regije! U svojstvu jedinog vlasnika tvrtku je osnovala županijska Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. Sisak 2017. godine, na temelju županijskog plana poticanja razvoja malog gospodarstva i turizma, u svrhu provedbe projekta „Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslavačke županije”, a u cilju povećanja broja posjetitelja kulturnih i prirodnih atrakcija, te povećanja prihoda svih dionika u turizmu, uspostavljanjem partnerskih odnosa.

U viziji DM-a Zrin, utemeljenoj na izvornosti, tradiciji i gostoljubivosti svih ljudi u ovom autentičnom prirodnom okruženju, polazi se od demokratski ustrojenog društva u kojemu će ova tvrtka aktivno pridonositi razumijevanju pojedinaca, društvenih skupina, naroda i država, te razvoju putem trajno dostupnog, slobodnog korištenja sveukupne kulturne i prirodne baštine, uz nesputano izražavanje i ostvarivanje kreativnih ideja. Odgovornost tvrtke u suvremenom društvu proteže se na zaposlenike, širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni:

VIZIJA
DM-a Zrin ističe Sisačko-moslavačku županiju kao prirodno srce i povijesno-kulturnu dušu kontinentalne Hrvatske idealnu za sve oblike turizma, dok trajno inspiriran dinamičnim organizmom kreativne regije, svim posjetiteljima omogućuje nezaboravna iskustva.

MISIJA
DM-a Zrin je razvoj svih segmenata turističke djelatnosti na dobrobit osnivača/vlasnika, zaposlenika, društva i okruženja u kome djeluje. Promičući tradiciju i etičke vrijednosti u turističkoj ponudi, tvrtka brine o prirodnoj, povijesnoj i kulturnoj baštini, osigurava razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka, društva, stvaralaštva i interakcije kroz turističku djelatnost. Ustroj tvrtke omogućuje razmjenu iskustava, vještina, znanja, te na taj način, kroz zajedništvo i suradnju, potiče vlastiti, lokalni, regionalni, nacionalni i globalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, u skladu s karakterom ove misije, tvrtka ostvaruje viziju i ovo poslanje realizacijom godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova rada.

KLJUČNE VRIJEDNOSTI
DM Zrin usmjeren je na kontinuirano podizanje razine kvalitete života stanovnika, privlačenje posjetitelja i turista, te profesionalno povezivanje i umrežavanje s bliskim sektorima i ostalim dionicima. Tvrtka potiče profesionalizam i vrhunsku kvalitetu u kreativnosti, inovativnosti, raznolikosti i međukulturalnom dijalogu. DM Zrin u svom radu primjenjuje propisane standarde, te visoke poslovne, profesionalne i etičke kriterije, razvijajući dobre prakse struke. Tvrtka aktivno sudjeluje u javnim raspravama o održivom razvoju društva i turizma, a posebno o statusu i ulozi receptivnih turističkih agencija i zaposlenika u turizmu, te potiče institucionalnu, izvaninstitucionalnu i međunarodnu suradnju u cilju promidžbe destinacije osobito na razini Hrvatske, Europe i svijeta. Naposljetku, tvrtka aktivno surađuje s nadležnim ministarstvima i zajednicama, strukovnim organizacijama, osnivačem, sponzorima i donatorima, te ostalim relevantnim čimbenicima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. DM Zrin svojom poslovnom orijentacijom u cijelosti je okrenut društvu jer svaki subjekt ima etičke obveze prema ostvarenju dugoročnog društvenog blagostanja.