Opće informacije

Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. za usluge i turistička agencija, sa sjedištem u Sisku, Rimska ulica 28, upisan je u Sudski registar Trgovačkog suda Zagreb u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 081069394.

Skraćeni naziv tvrtke je Destinacijski menadžment Zrin d.o.o.
OIB: 14025162917
MB: 04662679
IBAN (Privredna banka Zagreb): HR7923400091110838733

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna, a uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Skupštine Društva je Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Sisak, Rimska 28, kao predstavnik osnivača i vlasnika 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Voditeljica poslova je Nikolina Rokić, direktorica, koja zastupa tvrtku samostalno i pojedinačno.
E-mail: direktor@dm-zrin.hr, tel.: +385 (0)44 664 290.

Radno vrijeme:
7:30 – 15:30 PON. – PET
8:00 – 13:00 PON. – PET. (za rad s korisnicima usluga)

Nadležno tijelo za nadzor
Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva ulica 29, 10 000 Zagreb, tel.: +385 (0)1 462 7445, fax.: +385 (0)1 462 7446, e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr.